BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ LÀ GÌ?

Trong quá trình vận hành xe, máy móc bị ăn mòn một cách tự nhiên. Nếu chúng ta không kiểm tra hoặc thay thế các bộ phận đó có thể gây hao mòn xe, giảm đi các tính năng an toàn của xe và thậm chí ảnh hưởng đến các bộ phận khác có liên quan.

– Bảo dưỡng cấp nhỏ: bắt đầu từ 5.000 km đầu tiên và sau mỗi 10.000 km tiếp theo (khi số Km đạt 15.000 km, 25.000 km…) hoặc sau mỗi 6 tháng tính từ thời điểm lần bảo dưỡng cấp nhỏ trước tùy điều kiện nào đến trước. – Bảo dưỡng cấp trung bình: bắt đầu từ 10.000 km đầu tiên và sau mỗi 20.000 km tiếp theo (khi số Km đạt 30.000 km, 50.000 km…) hoặc sau mỗi 12 tháng tính từ thời điểm lần bảo dưỡng cấp trung bình trước tùy điều kiện nào đến trước.

– Bảo dưỡng cấp trung bình lớn: bắt đầu từ 20.000 km đầu tiên và sau mỗi 40.000 km tiếp theo (khi số Km đạt 60.000 km, 100.000 km…) hoặc sau mỗi 24 tháng tính từ thời điểm lần bảo dưỡng cấp trung bình lớn trước tùy điều kiện nào đến trước.

– Bảo dưỡng cấp lớn: bắt đầu từ 40.000 km đầu tiên và sau mỗi 40.000 km tiếp theo (khi số Km đạt 80.000 km, 120.000 km…) hoặc sau mỗi 24 tháng tính từ thời điểm lần bảo dưỡng cấp lớn trước tùy điều kiện nào đến trước