11 tấn

Xe tải Isuzu FRR90QE5

11 tấn
Chiều dài cơ sở: 5320
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FRR90NE5

11 tấn
Chiều dài cơ sở: 4990
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FRR90NE4

11 tấn
Chiều dài cơ sở: 4990
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FRR90LE5

11 tấn
Chiều dài cơ sở: 4360
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FRR90LE4

11 tấn
Chiều dài cơ sở: 4360
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FRR90HE5

11 tấn
Chiều dài cơ sở: 3090
 
  • Giảm 50% phí trước bạ

Xe tải Isuzu FRR90HE4

11 tấn
Chiều dài cơ sở: 3070
 
  • Giảm 50% phí trước bạ